Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης και τήρησης λογιστηρίων, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.

 • Διαδικασία σύστασης, μεταβολής και διαγραφής επιχείρησης (Α.Ε., Ε.Π.Ε. ,Ο.Ε. ,Ε.Ε. ,ΙΚΕ κλπ)

 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας

 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής

 • Καταχώρηση παραστατικών στη Γενική Λογιστική

 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών

 • Εφαρμογή λογιστικού σχεδίου και προσαρμογή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Εξαγωγή και ανάλυση μηνιαίων Αποτελεσμάτων και Οικονομικών Δεικτών (P & L)

 • Ισολογισμοί

 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης

 • Διεκπεραίωση και υποβολή όλων των δηλώσεων μέσω Taxisnet φυσικών και νομικών προσώπων

 • Παρακολούθηση και αποστολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων

 • Διεκπεραίωση συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Επιμελητήρια κλπ)

 • Εκπροσώπηση σε Δ.Ο.Υ. για φορολογικούς ελέγχους

 • Ρυθμίσεις εκπρόθεσμων οφειλών Δ.Ο.Υ. / ΕΦΚΑ και παρακολούθηση πορείας αυτών

 • Έλεγχος φορολογικού αρχείου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης

 • Οργάνωση σεμιναρίων επί λογιστικών – φορολογικών θεμάτων, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, που στελεχώνει το λογιστήριο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

 • Συνεχής παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησής σας για απλά θέματα όπως τιμολόγηση, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, διακίνηση και το σύνολο των λογιστικών εργασιών καθώς και σε πιο "δύσκολα" θέματα όπως μετασχηματισμοί επιχειρήσεων, νέες επενδύσεις, αποτιμήσεις, διάφορες διοικητικές αποφάσεις

Προθεσμίες μηνός

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι